Adatvédelmi nyilatkozat

_Y9A7822_s_RGB

ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ

hatályos: 2019. november 20. napjától

BEVEZETŐ

Kiemelten fontos számunkra, hogy betartsuk az aktuálisan érvényes és hatályban lévő adatvédelmi szabályozást és a törvényeket, így az alábbiakban bemutatjuk a www.szallashelyfejlesztes.hu weboldalon, úgyis, mint Gyetai Éva E.V. adatvédelemre vonatkozó folyamatait és azt, hogy hogyan kerülünk kapcsolatba a személyes adatokkal és azokat milyen célból, milyen jogalappal kezeljük.

Mik azok a személyes adatok? A személyes adat az érintettre vonatkozó információ, tehát bármely információ alapján azonosított vagy beazonosítható természetes személyre vonatkozó információ, pl. név, lakcím, azonosító szám, telefonszám, helymeghatározó adat stb. Az ilyen személyes adatokat az Adatkezelő kezeli, az adatkezelés az adatokon végzett bármely művelet, pl. azok felvétele, rögzítése, tárolása, felhasználása. Az Érintett az a természetes személy, akire vonatkoznak a személyes adatok. (pl. a honlap látogatója, a honlapra regisztráló személy, az érdeklődő, szerződéses partner, a termék/szolgáltatás megrendelő, vagy akár az ajánlatot kérő személy vagy pl. közösségi felületen hozzászóló érdeklődő )

ALAPVELVEK AZ ADATKEZELÉS SORÁN

Személyes adat akkor kezelhető, ha:

 

a) ahhoz az érintett hozzájárul személyes adatainak egy vagy több célból történő kezeléséhez;
b) az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben az érintett az egyik fél, vagy az a szerződés megkötését megelőzően az érintett kérésére történő lépések megtételéhez szükséges;
c) az adatkezelés az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges;
d) azt törvény vagy – törvény felhatalmazása alapján, az abban meghatározott körben – helyi önkormányzat rendelete közérdeken alapuló célból elrendeli (kötelező adatkezelés);
e) az adatkezelés az érintett vagy egy másik természetes személy létfontosságú érdekeinek védelme miatt szükséges; vagy
f) az adatkezelés az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha ezen érdekekkel szemben elsőbbséget élveznek az érintett olyan érdekei vagy alapvető jogai és szabadságai, amelyek személyes adatok védelmét teszik szükségessé, különösen, ha az érintett gyermek.

 

 

Cselekvőképtelen és 16 éven aluli korlátozottan cselekvőképes kiskorú személy nyilatkozatához a törvényes képviselőjének hozzájárulása szükséges.
Ha az érintett cselekvőképtelensége folytán vagy más elháríthatatlan okból nem képes hozzájárulását megadni, akkor a saját vagy más személy létfontosságú érdekeinek védelméhez, valamint a személyek életét, testi épségét vagy javait fenyegető közvetlen veszély elhárításához vagy megelőzéséhez szükséges mértékben a hozzájárulás akadályainak fennállása alatt az érintett személyes adatai kezelhetőek.

 

A személyes adatot csak jogszerűen és tisztességesen, az Érintett számára átlátható módon lehet végezni. Személyes adatot kezelni csak meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében lehet. Az adatkezelésnek minden szakaszában meg kell felelnie e célnak, továbbá az adatok felvételének és kezelésének tisztességesnek kell lennie.

Csak olyan személyes adat kezelhető, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas, csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig. Személyes adat csak megfelelő tájékoztatáson alapuló beleegyezéssel kezelhető. Az Érintettel az adatkezelés megkezdése előtt közölni kell, hogy az adatkezelés hozzájáruláson alapul vagy kötelező. Az Érintettet – egyértelműen, közérthetően és részletesen – tájékoztatni kell az adatai kezelésével kapcsolatos minden tényről, így különösen az adatkezelés céljáról és jogalapjáról, az adatkezelésre és az adatfeldolgozásra jogosult személyéről, az adatkezelés időtartamáról, arról, ha az érintett személyes adatait az adatkezelő az érintett hozzájárulásával és az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítése céljából kezeli, illetve arról, hogy kik ismerhetik meg az adatokat. A tájékoztatásnak ki kell terjednie az érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogaira és jogorvoslati lehetőségeire is.

Az adatkezelés során biztosítani kell az adatok pontosságát, teljességét, naprakészségét, valamint azt, hogy az érintettet csak az adatkezelés céljához szükséges ideig lehessen azonosítani.

Személyes adat harmadik országban adatkezelést folytató adatkezelő részére akkor továbbítható vagy harmadik országban adatfeldolgozást végző adatfeldolgozó részére akkor adható át, ha ahhoz az érintett kifejezetten hozzájárult, vagy az adatkezelésnek az előzőekben előírt feltételei teljesülnek, és a harmadik országban az átadott adatok kezelése, valamint feldolgozása során biztosított a személyes adatok megfelelő szintű védelme. Az EGT-államokba irányuló adattovábbítást úgy kell tekinteni, mintha Magyarország területén belüli adattovábbításra kerülne sor.

Mivel foglalkozunk?

Fő profilunk a lakberendezés, lakberendezési szolgáltatás. Célunk, hogy a weboldal és egyben blog látogatói inspirálódjanak, ötleteket merítsenek leginkább a lakberendezés területén. A Gyetvai Design, illetve Szálláshelyfejlesztés, – amely Facebookon is elérhető fórum – keretében lakberendezési ötletekkel, kreatív, online marketing tanácsadással, workshopokkal, tanfolyamokkal és egyedi termékek készítésével is foglalkozunk és inspiráló alkotókkal készítünk interjúkat. A weboldalunkon lehetőség van egyedi termékek vásárlására is.

· AZ ADATKEZELŐ ADATAI

 

Neve: Gyetvai Éva
Képviselő neve: Gyetvai Éva e.v.

 

Cégazonosító: 69841790-1-33,

Székhely: 2440 Százhalombatta, Móricz Zsigmond köz 6. 2/2.

Adatkezelő e-mail címe: gyetvai_eva@gmail.hu

Adatkezelő honlapjának címe: www.szallashelyfejlesztes.hu

Az Adatkezelő kötelezettséget vállal arra, hogy tevékenységével kapcsolatos minden adatkezelés megfelel a jelen tájékoztatóban és a hatályos jogszabályokban meghatározott elvárásoknak. Az Adatkezelő fenntartja magának a jogot a jelen tájékoztató megváltoztatására. Az esetleges változásokról kellő időben, a változás hatályba lépését megelőző legalább 8 (nyolc) nappal a honlapján külön közleményben értesíti a látogatókat/vevőket és a leendő szerződéses partnereit, mint az adatkezelés Érintettjeit.

2. ADATVÉDELMI TISZTVISELŐ

Nem folytatunk olyan tevékenységet, amely adatvédelmi tisztviselő alkalmazását indokolttá tenné.

3. HOGYAN KERÜLÜNK KAPCSOLATBA AZOKKAL A SZEMÉLYES ADATOKKAL, AMELYEKET KEZELÜNK?

 • Kapcsolatfelvétel során:

Milyen adatokat kérünk, miért és mi alapján?

A kapcsolatfelvétel a weboldal „Kapcsolat” menüpontjában érhető el. A kapcsolatfelvétel önkéntesen a látogató által, általában e-mailes kapcsolatfelvétel útján indul, melynek során megismerjük az érdeklődő nevét, e-mailcímét és telefonszámát.

A kapcsolatfelvétellel biztosítjuk az érdeklődő látogatóknak, hogy közvetlenül fel tudják venni kapcsolatot cégünkkel. A név, az e-mailcím és a telefonszám megadását kérjük, a későbbi kapcsolattartás, árajánlat adás vagy későbbi együttműködés céljából, melyeket a látogató hozzájárulásával kezelünk.

Meddig őrizzük meg ezeket az adatokat?

Az üzenete a saját postafiókunkba kerül. Abban az esetben, ha nem jön létre üzleti kapcsolat közöttünk, levelét töröljük. Rendszeresen, de legalább 6 (hat) havonta postafiókunkat takarítjuk.

Hogyan vonhatja vissza a hozzájárulását?

Hozzájárulását visszavonhatja a gyetvai_eva@gmail.hu e-mail címre küldött üzenetével, ebben az esetben egy munkanapon belül töröljük az üzenetét, amelyről másolatot nem tartunk meg és nem kerül át a neve egy másik listára, amely a törölt üzeneteket tartalmazza. Tájékoztatjuk, hogy a hozzájárulása visszavonását megelőző adatkezelésünk jogszerűnek minősül.

3.2 Közvetlenül a nyilvános, elektronikus levelezési címünkre küldött üzenet

Ha kapcsolatfelvételi célból közvetlenül a gyetvai_eva@gmail.hu címre küld üzenetet, az adatait így kezeljük:

Milyen adatot kezelünk, miért kezeljük és mi alapján?

Nyilvános elektronikus levelezési címünkre közvetlenül is küldhet üzenetet, az így küldött üzenetnél megismerjük a nevét, az e-mail címét és minden további személyes adatát, amelyet az üzenetben elhelyez (pl. foglalkozás, telefonszám, fényképe az aláírásánál). A hozzájárulása alapján kezeljük ezeket az adatokat, azért, hogy írásban vagy telefonon beszélgetést folytassunk.

Meddig őrizzük meg ezeket az adatokat?

Ha nem jön létre üzleti kapcsolat, az ajánlatunkat nem fogadja el, a levelét töröljük a rendszeres karbantartási munkálatok során, de legalább hat havonta.

Hogyan vonhatja vissza a hozzájárulását?

Hozzájárulását visszavonhatja egy üzenet küldésével, amelyet a gyetvai_eva@gmail.hu-mail címre várunk, ebben az esetben egy munkanapon belül törölni fogjuk az üzenetet, amelyről másolatot nem tartunk meg és nem kerül át a neve egy másik listára, amely a törölt üzeneteket tartalmazza. A hozzájárulás visszavonását megelőző adatkezelésünk jogszerűnek számít.

Mi történik, ha elfogadja ajánlatunkat?

Amennyiben ajánlatunkat elfogadja és létrejön közöttünk az üzleti kapcsolat, az eredeti Ön által küldött üzenetet megtartjuk és a szerződéses jogalap szerint kezeljük a megadott személyes adatait.

3.3 Kapcsolatfelvétel nyilvános telefonszám útján

Milyen adatot kezelünk, miért kezeljük és mi alapján?

A honlapunkra kihelyezett telefonszám felhívása során látni fogjuk a telefonszámát. Valószínűleg a nevét is megismerjük. A hozzájárulása alapján kezeljük ezeket az adatokat, abból a célból, hogy visszahívhassuk, a további kapcsolattartást megkönnyítsük.

Meddig őrizzük meg ezeket az adatokat?

Ha nem alakul ki közöttünk üzleti kapcsolat, telefonszámot és hozzá kapcsolódó nevet nem mentünk el készülékünkre.

Hogyan vonhatja vissza a hozzájárulását?

Hozzájárulását visszavonhatja egy üzenettel, amelyet a gyetvai_eva@gmail.hu e-mail címre várunk, ebben az esetben egy munkanapon belül törölni fogjuk a készülék híváslistájából a számot, amelyről másolatot nem tartunk meg és nem kerül át a telefonszáma egy másik listára, amely a törölt telefonszámokat tartalmazza. A hozzájárulása visszavonását megelőző adatkezelésünk jogszerűnek számít.

Mi történik, ha kapcsolatban maradunk?

Abban az esetben, ha tartós üzleti kapcsolat alakul ki közöttünk, a telefonszámot elmentjük a telefonunkra, laptopunk listájára a munkakapcsolat közvetlen fenntartása érdekében. A továbbiakban a szerződéses jogalap szerint kezeljük a megadott személyes adatait.

3.4 Számlázási kötelezettségünk teljesítése

Milyen adatot kezelünk, miért kezeljük és mi alapján?

 

Számláinkat papír alapon és elektronikus úton állítjuk ki a szamlazz.hu programmal. A kiállításhoz a következő adatokat kérjük el: számlázi név, számlázási cím, e-mail cím (az elektronikus számla megküldésének biztosítására).
Ha átutalással egyenlíti ki a számlánkat, a bankszámlakivonat tartalmazza az utalást indító fél nevét és bankszámlaszámát.
Jogi kötelezettségünk a számlázás, ezért ezekre az adatokra feltétlenül szükségünk van a számviteli szabályok alapján.

 

Meddig őrizzük meg ezeket az adatokat?

A tárolás időtartamát jogszabály írja elő, eszerint a kiállítás éve + 8 év a megőrzés időtartama.

Mi történik, ha nem adja meg a kért adatokat vagy hiányos adatokat szolgáltat?

Nem tudjuk teljesíteni számlázási kötelezettségünket, ezért lehetetlen a kért szolgáltatást nyújtanunk, jogi kötelezettségünket nem tudjuk teljesíteni, így az üzleti kapcsolatunk nem tartható fenn tovább.

3.5 Szolgáltatásaink teljesítése, szerződéskötés

Milyen adatot kezelünk, miért kezeljük és mi alapján?

 

Szolgáltatásaink nyújtása során mindenképpen kapcsolatba kerülünk a következő személyes adatokkal: név, cím, e-mailcím, telefonszám, ügyfél nyilvántartási száma (ha egyéni vállalkozó), székhely cím, kapcsolattartó neve.
Ezeket az adatokat a szerződéses jogalap alapján kezeljük, szerződéskötés céljából és az adatkezelés célja az ügyfelünk, vagyis Megbízónk által adott megbízás teljesítése.

 

Meddig őrizzük meg ezeket az adatokat?

A tárolás időtartama függ a közöttünk fennálló szerződés tartalmától. A szerződés megszűnésétől számított öt évig kötelesek vagyunk megőrizni az adatokat.

Mi történik, ha nem adja meg a kért adatokat?

Szolgáltatásaink természetéből fakad, hogy tudnunk kell, kivel kötünk szerződést akár szóban, akár írásban. Ha nem ismerjük a kért adatokat, a szerződéskötés elmarad és töröljük minden adatát a rendszereinkből.

Tanfolyamok, workshopok szervezése

Tanfolyamokat, workshopokat szervezünk annak érdekében, hogy a tudásunkat átadhassuk, amelyekre két platformon keresztül lehet jelentkezni. (Facebook/weboldalunk). A jelentkezés az érdeklődő önkéntes hozzájárulásán alapul azzal, hogy meg kell adnia nevét, e-mailcímét azért, hogy visszaigazolást küldhessünk részére a tanfolyam/workshop pontos idejéről és a szükséges inforációkról. A számla kiállítása érdekében meg kell adnia a nevét, címét, amelyre a számla kiállításra kerül. Elektronikus számla esetében az e-mailcímét is. A számlázásra a 3. 4 pontban foglaltak szerint kerül sor és a számlát a kiállítástól számított +8 évig őrizzük meg.

3.6 Üzleti és szakmai partnereink adatainak kezelése

Munkánkat szoros együttműködésben végezzük hasonló területen dolgozó szakemberekkel, partnerekkel, kisvállalkozókkal, szakmai konzultációt folytatunk a napi munkafolyamatok biztosításához olyan személyekkel, akikkel alkalomszerűen vesszük fel a kapcsolatot, vagy valaha szerződéses kapcsolatban álltunk.

Milyen adatot kezelünk, miért kezeljük és mi alapján?

Partnereink nevét, címét, telefonszámát, e-mail és a kapcsolattartó címét kezeljük jogos érdek alapján. A mindennapi munka életszerű kivitelezése a célunk az adatkezeléssel.

Meddig őrizzük meg ezeket az adatokat?

Hosszú távú, de időszakos üzleti kapcsolat fennállásáig, vagy tiltakozásig, törlési kérelemig.

3.7 Technikai adatok

A technikai adatokba beletartozik az IP cím, a bejelentkezési információ, böngészőadatok és az oldalak látogatási ideje, oldalmegtekintések és navigációs utak, az oldalak látogatásának száma és időpontja és a készülék adatai, amivel az oldalt megtekintette. Az adatok forrása az analitikai szoftverünk. (GoogleAnalytics). Ezeket az adatokat azért dolgozzuk fel, hogy a felhasználók szokásait kielemezzük az oldalon és megőrizzük az oldalunk biztonságos működését. Az adatok feldolgozásának jogalapja a látogató érdeklődése a tevékenységünk irányába, ami lehetővé teszi, hogy a biztonsági elvárásoknak megfelelően feldolgozzuk az adatokat és az üzlet növelésére felhasználjuk.

3.8 Adattovábbítás

Előfordul, hogy szerződéses partnereink megbízásából adatokat továbbítunk, adatokat dolgozunk fel. Az adattovábbítás feltételeit minden esetben betartjuk, szerződéses kapcsolatban állunk megbízóinkkal, amely szerződésben az adattovábbítási feltételek rögzítve vannak. Az adatok kezelésének célját, időtartamát, a továbbítás címzettjei az érintettek jogait vagy az adatok kezelésének egyéb feltételeit kezelésének lehetséges célját is figyelembe vesszük.

3.9 Jogos érdek

Készítettünk érdekmérlegelési tesztet, amelynek az lett az eredménye, hogy az így tudomásunkra jutott és kezelt személyes adatok kezelésével nem sértjük partnereink magánszféráját. Partnereink igény szerint megtekinthetik az érdekmérlegelési tesztet és a tiltakozáshoz való jogot is biztosítjuk részükre. Ha valaki nem szeretné a partnereink közül, hogy felhívjuk, írjunk neki, szakmai vagy üzleti kérdésben, töröljük az adatokat. Jellemzően olyan adatokat kezelünk jogos érdek alapján, amelyet partnereink bocsátottak a rendelkezésünkre korábbi együttműködésünk vagy találkozásunk során.

· Webáruházi adatkezelések

Az Adatkezelő a www.gyetvaieva.hu weboldalon a Menüpontból elérhető webáruházban történő vásárlás, számla kiállítása, a vásárlók nyilvántartása, egymástól való megkülönböztetése, a megrendelések teljesítése, a vásárlás és fizetés dokumentálása, számviteli kötelezettség teljesítése, vásárlói kapcsolattartás, a vásárlói szokások elemzése, célzottabb kiszolgálás céljából kezeli a személyes adatokat.

Milyen adatokat kezelünk? Az Érintett nevét, lakcímét, szállítási címét, számlázási címét, e-mail címét, telefonszámát, az egyes vásárlások adatait (dátum, vásárolt termék, értéke), az esetleges dikrektmarketing célú megkereséshez adott önkéntes hozzájárulása.

 

Az adatkezelés időtartama: a vásárlások adatai tekintetében a Számviteli törvény alapján 8 (nyolc) év
– a profiladatok tekintetében az utolsó bejelentkezéstől vagy vásárlástól számított négy év,
– a vásárlások adatai tekintetében a Számv. tv. 169. § (2) bekezdése alapján nyolc év.

 

Kártyás fizetés esetén a bankkártya és a kártyás fizetési tranzakció adatait a K&H Bank (székhely: 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 9.) kezeli.

Bankkártyás fizetési módozat választása esetén a fizető azonosító, a tranzakció összege, dátum, időpont a Bank felé továbbításra kerül Az Infotv. 6.§ (6) bek, alapján, az adattovábbítás jogalapja továbbá az érintett önkéntes hozzájárulása.

A termék házhozszállítása esetén a GLS Futárszolgálatnak továbbítjuk a név, lakcím, szállítási cím, számlázási cím, e-mailcímet és a telefonszámot. Az adattovábbítás jogalapja az érintett hozzájárulása.

5. KIK ISMERHETIK MEG AZ ÁLTALUNK KEZELT SZEMÉLYES ADATOKAT?

5.1 Tárhelyszolgáltatás

 

A tárhelyszolgáltatónk a Webnode (Webnode AG, Gartenstrasse 3, 6304 Zug, Svájc kapcsolat: support@webnode.hu
A tárhelyszolgáltató hozzáfér a honlap teljes tartalmához és a levelezőrendszeréhez. Elsődleges feladatuk a személyes adatok tárolása, valamint a megfelelő biztonsági szint elérésében a segítségnyújtás. A tárhelykezelés kettős azonosítással védett. A webnode adatkezelési szabályzata itt érhető el: https://www.webnode.hu/privacy-policy/

 

5.2 Könyvelés

A könyvelővel jogviszonyban állunk, vele adatfeldolgozói szerződést kötöttünk. A szerződés részletesen kitér az adatkezelésre és adatfeldolgozásra.

5.3 Futárszolgálat

A Webáruházban megrendelt termékeket a GLS Futárszolgálat szállítja házhoz a célzottabb és kényelmesebb kiszolgálás érdekében.

Külsős szolgáltatók esetén a szolgáltatókkal adatfeldolgozói szerződést kötöttünk.

6. AZ ÉRTINTETTEK JOGAI

Az adatkezelés teljes időtartama alatt a következő jogosultságok illetik meg azokat, akiknek személyes adatait kezeljük.

 • már az adatkezelést megelőzően tájékozódhat a látogató vagy jövőbeni partnerünk az adatkezeléssel összefüggő tényekről és információkról („előzetes tájékozódáshoz való jog”)
 • joga van ahhoz, hogy hozzáférjen az adatkezelő által tárolt személyes adatokhoz és azokat megismerhesse, ellenőrizze. A hozzáférést az Adatkezelő e-mailcímén kérheti írásban. Az Adatkezelő az Érintetteket elektronikus úton (e-mailen) tájékoztatja: a kezelt adatokról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról és idejéről, továbbá, hogy az adatokat továbbította-e és azok mely személyek részére kerültek továbbításra. Amennyiben másolatot kér az Érintett azt az Adatkezelő adminisztratív költségként számíthatja fel (kivéve az első másolat kiadása).
 • joga van az Érintettnek, hogy az adatai helyesbítését vagy adatai kiegészítését
 • joga van a törlést kérni (kivéve, ha az adatkezelés szükséges jogi kötelezettség teljesítéséhez, pl. számla kiállítása esetén), az adatkezelést korlátozni, tiltakozni a személyes adatok kezelése ellen
 • joga van arra, hogy kérésre az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje (kérelemre e-mailben) ha az adat kezelése jogellenes, hiányos vagy téves, megszűnt az adatkezelés célja vagy lejárt a tárolási határidő vagy azt a bíróság, hatóság elrendelte) a rá vonatkozó személyes adatokat. Az adatkezelő minden címzettet köteles fentiekről tájékoztatni, akivel vagy amellyel a személyes adatot közölték.
 • joga van a saját adatit megszerezni, amely adatokat a jelen tájékoztató alapján megadott. Csak az érintett által átadott adatokra vonatkozik ez a jogosultság pl. statisztikai adatokra nincs lehetőség.
 • Az Érintett az Adatkezelő rendszerében megtalálható személyes adataival kapcsolatban jogosult az adatait: (i) tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapni; (ii) jogosult más adatkezelőhöz továbbítani; (iii) kérheti az adatok közvetlen továbbítását a másik adatkezelőhöz – ha ez technikailag megvalósítható.
 • tiltakozhat személyes adatai kezelése ellen, valamint a személyes adatai közvetlen üzletszerzés céljából történő kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is. Ha tiltakozik, az Adatkezelő köteles törölni a rendszerében az Érintett írásbeli (e-mail) kérelmére az adatokat.. Az Adatkezelő a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül ingyenesen, írásban tájékoztatja az Érintettet az intézkedéséről és ismerteti az indokokat és a jogorvoslati lehetőségeket, vagyis, hogy kihez fordulhat. Ha a tiltakozás megalapozott, az Adatkezelő nem kezelheti tovább a személyes adatokat.
 • ha előfordul adatvédelmi incidens (adatok sérülnek, elvesznek vagy jogosulatlanul kerülnek harmadik félhez) az Adatkezelő köteles indokolatlan késedelem nélkül tájékoztatni az Érintettet.
 • az Érintett, ha úgy érzi, hogy az adatai kezelése nem jogszerű, panaszt tehet a felügyeleti hatóságnál, a felügyeleti hatóság döntésével szemben vagy ha a felügyeleti hatóság nem foglalkozik a panasszal vagy 3 hónapon belül nem tájékoztatja az Érintettet a benyújtott panaszával kapcsolatba, bírósághoz fordulhat.

7. JOGÉRVÉNYESÍTÉSI LEHETŐSÉGEK, PANASZ BENYÚJTÁSA

Az Érintett az adatkezeléssel kapcsolatos kérelmét a gyetvai_eva@gmail.hu e-mail címen, vagy az Adatkezelő székhelyére címzett postai küldemény formájában jelentheti be. Ha úgy gondolja, hogy szabálytalanul kezeljük a személyes adatait, segítünk Önnek. Ide várjuk üzenetét: gyetvai_eva@gmail.hu (gyetvai alsóvonás eva@gmail.hu) . Az érintett a személyes adatai védelméhez való jogait polgári bíróság – az Adatkezelő székhelye szerint illetékes törvényszék (jelenleg a Fővárosi Törvényszék), vagy (választása szerint) a lakóhelye vagy ennek híján tartózkodási helye szerint illetékes törvényszék – előtt érvényesítheti, valamint a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (címe: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c; postacíme: 1530 Budapest, Pf.: 5.; telefonszáma: +36 1/391-1400; e-mail címe: ugyfelszolgalat@naih.hu) panasszal fordulhat.

Amennyiben az Adatkezelő bizonyítja, hogy nincs abban a helyzetben, hogy az Érintettet azonosítani tudja, az Érintett kérelme egyértelműen megalapoztatlan vagy túlzó, az Adatkezelő a kérelem teljesítéséért ésszerű mértékű díjat számíthat fel vagy megtagadhatja az intézkedést. Ha az Adatkezelő részéről kétség merül fel a kérelmet benyújtó természetes személy kilétével kapcsolatban, az Érintett személyazonosságának igazolásához szükséges információk nyújtását kérheti.

8. BIZTONSÁGI INTÉZKEDÉSEK

Biztonsági rendszerünk kialakítása figyelembe vettük a tudomány és a technológia állását, az adatkezelés jellegét, hatókörét, körülményeit, céljait, és a természetes személyek jogaira és szabadságaira jelentett változó valószínűségű és súlyosságú kockázatot.

9. EGYÉB RENDELKEZÉSEK

Tájékoztatónk 2019. november 20. napján lép hatályba és amint olyan új iránymutatások, állásfoglalások, részletszabályok válnak ismertté, amelyek miatt módosítanunk kell, felülvizsgáljuk a tartalmát, módosítjuk. Amennyiben változik a tevékenységi körünk felülvizsgáljuk a jelen tájékoztatót és frissítjük.

10. PONTOS JOGALAPOK

A 3. pontban felsorolt tevékenységeink jogalapja pontosan:

 • Kapcsolatfelvétel és ajánlatkérés a honlapunkra kihelyezett űrlapon keresztül

Az Európai Parlament és Tanács (EU) 2016/679. rendelete 6. cikk (1) bek. a) pontjával összhangban adatkezelésünk jogalapja a hozzájárulás.

 • Közvetlenül a nyilvános, elektronikus levelezési címünkre küldött üzenet

Az Európai Parlament és Tanács (EU) 2016/679. rendelete 6. cikk (1) bek. a) pontjával összhangban adatkezelésünk jogalapja a hozzájárulás.

 • Kapcsolatfelvétel a nyilvános telefonszámunk tárcsázásával

Az Európai Parlament és Tanács (EU) 2016/679. rendelete 6. cikk (1) bek. a) pontjával összhangban adatkezelésünk jogalapja a hozzájárulás.

 • Számlázási kötelezettségünk teljesítése

Az Európai Parlament és Tanács (EU) 2016/679. rendelete 6. cikk (1) bek. c) pont alapján adatkezelésünk jogalapja a jogi kötelezettség, a számvitelről szóló 2000. évi C. tv. 169. § (2) bek. a bizonylatok megőrzésének határidejét részletezi, az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. tv. 169. § e) pontja a számla kötelező elemeit részletezi.

 • Szolgáltatásaink teljesítése – szerződéskötés

Az Európai Parlament és Tanács (EU) 2016/679. rendelete 6. cikk (1) bek. b) ÉS a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. tv. 6:58. § (A szerződés a felek kölcsönös és egybehangzó jognyilatkozata, amelyből kötelezettség keletkezik a szolgáltatás teljesítésére és jogosultság a szolgáltatás követelésére.)

 • Webáruházi adatkezelés – termékrendelés

Az adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulása, az Eker. tv. 13/A. §-a, a Számv. tv. 169. § (2) bekezdése és a Grt. 6. § (5) bekezdése.

 • Üzleti és szakmai partnereink adatainak kezelése

Az Európai Parlament és Tanács (EU) 2016/679. rendelete 6. cikk (1) bek. f) pontjával összhangban adatkezelésünk jogalapja a jogos érdek.

 • Facebook üzleti oldalt működtetünk https://www.facebook.com/alkotohaz.hu/ NÉVEN

Az Európai Parlament és Tanács (EU) 2016/679. rendelete 6. cikk (1) bek. a) pontjával összhangban adatkezelésünk jogalapja az Érintett önkéntes hozzájárulása.

A jelen tájékoztató elkészítését az alábbi jogforrások segítették:

 

 • Az Európai Parlament és Tanács (EU) 2016/679 rendelete a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és a ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (39); (42); (50); (55); (60)-(63); (66); (71) preambulumbekezdései, továbbá a 12-22. cikk és
  https://naih.hu/files/CELEX_32016R0679_HU_TXT.pdf
 • Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=A1100112.TV
 • A 29-es munkacsoport állásfoglalása az adatkezelési tevékenységekre vonatkozó nyilvántartási kötelezettségtől való eltérésre https://www.naih.hu/files/WP29-nyilvantartasi_kot_elteres-2018-05-31.pdf
 • a NAIH ajánlása az előzetes tájékoztatás adatvédelmi követelményeiről (2015.10.09.) alapján. https://naih.hu/files/tajekoztato-ajanlas-v-2015-10-09.pdf
 • a 29-es Adatvédelmi Munkacsoport iránymutatása az előzetes tájékoztatásról (17/EN WP259 rev.01 – utolsó módosítás: 2018.04.10.) https://naih.hu/files/wp259rev.01_EN_Guidelines_on_Consent.pdf
 • 29-es Adatvédelmi Munkacsoport iránymutatása az átláthatóságról (17/EN WP260 rev.01 – utolsó módosítás: 2018.04.11.) https://naih.hu/files/wp260rev.01_EN_Guidelines_on_Transparency.pdf